කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Translate

MP

Sunday, October 30, 2016

2016 නොවෙම්බර් මාසේ පළවෙනිදා ඉදන් දුරකථන, ඉන්ටනෙට් ගාස්තු වැඩිවෙන්නෙ මෙහෙමයි | 2016.11.01 සිට බලපැවැත්වේ

October 30, 2016
  ඔයා කෝල් එකක් ගත්තොත් (විනාඩියකට රුපියලක් අය කරන) දැනට රුපියල් 1.00 ‍x (Telecommunication Levy 25.51% + Other Governme...
Read more

Saturday, October 29, 2016

Friday, October 28, 2016

Adam’s Peak යන්න Google Map වලින් ඉවත් කොට Sri Padaya කරන විදිය | Part 2 ( Mobile version)

October 28, 2016
කලින් ලිපියෙන් අපි කතා කරා පරිඝනකය හාවිතයෙන් Adam’s Peak යන්න Google Map වලින් ඉවත් කොට Sri Padaya යන්න පමණක් එහි තිබීමට සැලැස්වීම හරියටම...
Read more

Popular Posts