කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Saturday, January 28, 2017

කැම්පස් කොල්ලෝ සෙට් එකක් බෝඩීමේ රෑ කරපු පට්ටම වීඩීයෝ් එක | 2017.01.28


කොළඹ කැම්පස් එකේ තරිදු චතුරංග යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක කරපු ආතල්ම වැඩක්. මෙතනින් බලන්න 

 
 
Post a Comment
Loading...

Popular Posts