කැම්පස් අපේ පිටුව Campus Set Eka

කැම්පස් අපි සයිබර් අවකාශයට

Translate

MP

Thursday, March 2, 2017

ඇගේ හිරි වැටිලා මයිල් කෙළින් වෙන විදියේ සිංදුවක් Bathiiya & Santhushගෙන් | 2017.02.03

ඇගේ හිරි වැටිලා මයිල් කෙළින් වෙ විදියේ සිංදුවක් Bathiiya & Santhushගෙන් හැමෝම අහන්න.
ඇත්තටම හදවතේ මනුස්සකම සංවේදීකම තියෙනවනම් ඔයාටත් දැනෙවී මේක ඇහුවට පස්සේ.
WELCOME BACK BNS


          ඔබගේ අදහසටත් ඉඩක්...
Post a Comment

Popular Posts